Back to top

tachylogia

(logomania, logodiarrhea, lallorhea, hyperphrasia, hyperlogia, tachyphrasia, polylogia, polyphrasia, tachylalia, verbomania)

Rapid speech.

Movies